Přihlášení Registrace Obchod Hledání Jak nakupovat? Kontakt Podmínky  
 

Všeobecné prodejní podmínky


1. Rozsah smlouvy
  Tyto Všeobecné prodejní podmínky (dále jen “VPP”) se použijí v případě prodeje všech výrobků, jejich příslušenství a služeb s nimi souvisejících (dále jen “zboží”) prodávaných prodávajícím (dále jen “Prodávající”) kupujícímu (dále jen “Kupující”) (Prodávající a Kupující dále jen „Smluvní strany“).

VPP společně s dalšími specifickými podmínkami Prodávajícího obsaženými či přiloženými k potvrzení objednávky nebo kupní smlouvě ("Potvrzení objednávky") a pouze takové další dokumenty, které jsou v nich výslovně zahrnuty odkazem, představují celou dohodu mezi Kupujícím a Prodávajícím a jako celek mají přednost před jakýmikoli dalšími konfliktními smluvními podmínkami a ustanoveními navrženými Kupujícím a před jakoukoliv ústní nebo písemnou komunikací, která v nich není výslovně začleněna.

Písemnou nebo elektronickou komunikaci i formou prostého e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo jinou komunikaci přenosem na dálku je nutno vést pouze s odpovědnými osobami uvedenými v Potvrzení objednávky. Smluvní strany se dohodly, že tyto formy komunikace lze použít i pokud je v těchto podmínkách stanoven požadavek na písemnou formu.

Veškerá dokumentace, katalogy a rozpočty slouží pouze pro informační účely, a stejně jako nabídky učiněné Prodávajícím nejsou závazné, pokud není stranami výslovně ujednáno jinak a pokud není Prodávajícím objednávka potvrzena. Jakýkoliv dodatek či odchylka od ujednání zde uvedených a VPP vůbec, a to bez ohledu na to, zda byly Kupujícím uvedeny v Kupujícím vystavených objednávkách nebo jiné dokumentaci včetně přepravních dokumentů, je platná jen na základě výslovného a písemného souhlasu Prodávajícího. Podpis Kupujícího na Potvrzení objednávky a jeho zaslání, nebo alternativně neodmítnutí Potvrzení objednávky Kupujícím do tří dnů od jeho obdržení, představuje ze strany Kupujícího akceptaci smluvních podmínek v Potvrzení objednávky obsažených a dochází tím k uzavření kupní smlouvy.

Neuplatnění jakéhokoli práva Prodávajícím nebude považováno za vzdání se tohoto práva.

V případě, že by se ustanovení VPP nebo jeho část stalo zcela nebo zčásti neplatným, nevykonatelným nebo v rozporu s právními předpisy, zůstávají ostatní ujednání dále platná a účinná.

V případě rozporu mezi ustanoveními uvedenými v Potvrzení objednávky a zněním těchto VPP, mají přednost ustanovení Potvrzení objednávky.

2. Cena - Úhrada
  Veškeré ceny jsou počítány na základě měření a vážení zboží v místě expedice. Není-li výslovně uvedeno v Potvrzení objednávky jinak, ceny jsou uváděny jako „čisté ceny“, když Kupující je povinen uhradit veškeré daně, přepravní poplatky a náklady na naložení, přepravu, pojištění skladování, manipulaci, zdržné a další obdobné náklady. Kupující nese riziko jakéhokoli zvýšení těchto poplatků, které bude účinné po datu Potvrzení objednávky. Úhrada faktur musí být provedena bez jakýchkoliv srážek či zápočtů, do 30 dní ode dne dodání. Připadne-li datum splatnosti faktury na den, který v zemi přijímací banky není pracovním dnem, faktura musí být uhrazena v poslední pracovní den přede dnem splatnosti faktury. Pokud bylo zahájeno konkurzní nebo insolvenční řízení proti Kupujícímu,

a) Prodávající není vázán výše uvedenou lhůtou splatnosti a veškeré pohledávky proti Kupujícímu se stávají okamžitě splatné zahájením takového řízení a
b) před expedicí nebo před vyrobením zboží může být Prodávajícím vyžadována předplatba, popřípadě zajištění bankovní zárukou, akreditivem nebo obdobným zajišťovacím nástrojem.

Jestliže se Kupující ocitne v prodlení s úhradou jakékoli pohledávky Prodávajícího, je ze zákona a bez předchozího oznámení povinen zaplatit (i) úrok z prodlení podle obecně závazných právních předpisů, a (ii) smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné částky; aniž by tím bylo dotčeno právo na náhradu škody a další práva Prodávajícího vzniklá v souvislosti s nezaplacením. Ocitne-li se Kupující v prodlení s platbou nebo plněním jiné povinnosti, nebo má-li Prodávající pochyby o platební schopnosti nebo o úvěruschopnosti Kupujícího a Kupující není ochoten provést zálohovou platbu nebo není-li schopný na základě výzvy složit jistotu, pak je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy nebo zadržet část plnění, která dosud nebyla Kupujícímu poskytnuta, to vše i bez souhlasu Kupujícího. Následkem zde uvedených skutečností se všechny částky, které má Kupující zaplatit, stávají okamžitě splatnými, a to přímo a bez dalšího, tedy i bez jakékoliv výzvy a bez ohledu na okamžik jejich původní splatnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo použít úhrady Kupujícího k vyrovnání závazků Kupujícího a/nebo k úhradě faktur, které jsou po splatnosti, vč. úroků z prodlení a dalších nákladů tímto vzniklých, a to v tomto pořadí: ostatní náklady, úroky z prodlení, jistina (fakturované částky). Ani v případě sporu Kupující není oprávněný zadržet platby nebo platby započítávat. V případě prodlení s úhradou není Kupující oprávněn v žádném případě podnikat žádné kroky, které by mohly ovlivnit stav zboží (a to ani přistoupit k jeho prodeji nebo zpracování).

Veškeré bankovní poplatky, vyjma bankovních poplatků banky Prodávajícího, hradí Kupující.

3. Přechod nebezpečí škody – Dodání a odeslání zboží – DPH
3.1 Nebylo-li sjednáno písemně jinak, přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího v závodě Prodávajícího před nakládkou, a při aplikaci podmínek Incoterms přechází nebezpečí škody v souladu s použitou doložkou dle posledního účinného znění INCOTERMS vydaných ICC – Mezinárodní obchodní komorou. Nepřevezme-li Kupující zboží, je Prodávající oprávněný zboží uskladnit na riziko a náklady Kupujícího. Na základě oznámení o tom, že zboží je připraveno k odběru, jej může Prodávající fakturovat jako zboží, jež bylo dodáno. V každém případě však je Prodávající oprávněn zboží opětovně prodat a uplatnit náhradu za škody mu tímto vzniklé, a to i bez nutnosti zvláštního upozornění Kupujícího.
3.2 Není-li specifikováno jinak v Potvrzení objednávky, zboží bude zasláno do místa určení , přičemž Prodávající určí trasu dodávky, a dopravní prostředek, zasílatele a dopravce. Kupující je povinen zaslat Prodávajícímu v dostatečném časovém předstihu tak, aby Prodávající mohl přijmout potřebná přepravní opatření, veškeré potřebné informace, včetně (a) pokynů pro označení zboží a přepravních pokynů (b) dovozních povolení, podkladů potřebných pro získání či udělení potřebných státem vydávaných povolení a jiných dokumentů potřebných k odeslání zboží, jakož i (c) potvrzení Kupujícího o tom, že byl otevřen akreditiv nebo zřízena smlouva o otevření akreditivu, je-li vyžadován Prodávajícím. Neobdrží-li Prodávající tyto pokyny, podklady nebo potvrzení v potřebném rozsahu nebo mohly – li by na základě posouzení Prodávajícího vést k vynaložení nepřiměřeným nákladů nebo k prodlení s poskytnutím smluvního plnění, je Prodávající oprávněn pozdržet datum expedice a/nebo odstoupit od příslušné smlouvy; další nároky Prodávajícího zůstávají nedotčeny.
3.3 Nebylo-li výslovně sjednáno jinak, dodací lhůty nejsou závazné a pozdní dodávky neopravňují Kupujícího k nárokům na odškodnění za takto vzniklé škody. Zpoždění dodávky opravňuje Kupujícího k odstoupení pouze ve vztahu ke zboží, jehož výroba ještě nebyla zahájena, avšak pouze poté, pokud poskytl Prodávajícímu přiměřený náhradní termín ke splnění a poté, co zaslal Prodávajícímu písemné upozornění na nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy. Bez ohledu na ustanovení níže uvedená v čl. 5, tam, kde byly sjednány závazné termíny dodání, je Kupující oprávněn uplatnit právo na náhradu škody, jen pokud byl Prodávající písemně informován od samého počátku smluvního vztahu na možnou náhradu škody a ušlého zisku způsobenou prodlením s dodáním, a o konkrétním ocenění jednotlivých složek této škody.

V každém případě je Prodávající oprávněn při zpoždění výroby nedodat celé množství, které si Kupující objednal, v jedné dodávce, ale může je dodat v několika po sobě následujících částečných dodávkách. Zboží se považuje za dodané, pokud váhová odchylka dodaného zboží činí ± 5 % požadované hmotnosti.
3.4 V případě prodeje zboží osvobozeného od DPH (daně z přidané hodnoty) z důvodu prodeje v rámci společenství EU, nebo místa dodání – a převzal-li Kupující zásilku úplně nebo částečně na vlastní nebezpečí a náklady (dodací podmínky EXW, FOB, FCA atd.), je Prodávající povinen podat žádost o daňové osvobození pouze tehdy, prokáže-li Kupující náležitě přepravu do země určení (přepravní dokument: CMR, náložní list B/L, CIM, vývozní prohlášení atd.).

(a) Na požádání Prodávajícího je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu do 10 pracovních dní od obdržení žádosti Prodávajícího tyto podklady:
• Kopii faktury k dodanému zboží s datem a čitelným podpisem (jméno a příjmení) potvrzující příjem zboží dodaného na adresu uvedenou ve faktuře ve složení a množství definovaném ve specifikaci dodávky a tak, jak je uvedeno ve faktuře,
• Kopii dodacího listu nebo přepravního dokumentu, ke kterým je připojené potvrzení o dodávce zboží.
(b) V případě nedodržení termínu definovaného v bodě a) je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši jedno sto Euro za každý den prodlení. Smluvní pokuta však může dosáhnout nejvýše částky odpovídající hodnotě DPH z dané dodávky, stanoveno v Euro.
(c) Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího (v rozmezí 1 - 3 dnů) o:
• Změně daňového identifikačního čísla – osvědčení DPH Kupujícího u transakcí prováděných v rámci společenství
• Změně názvu a adresy firmy.

4. Shoda – prohlídka zboží
  Pro veškeré dodávky platí obvyklé tolerance rozměrů a hmotnosti. Při dodání zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda je zboží v souladu s Potvrzením objednávky, co do hmotnosti, délky a šířky a oznámit Prodávajícímu zjevné vady a poškození (povrchové závady, vady obalu atd.). Dodané zboží se považuje automaticky za převzaté bez vad, pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu své výhrady nejpozději do 3 dnů po dodání zboží a vždy dříve, než zboží bude jakkoli zpracováváno. Prodávající neuzná nároky z titulu vad, nedostatků a/anebo odchylek zboží od Potvrzení objednávky, které by byly bývaly odhalené při náležité prohlídce, pokud by tato byla bývala provedená.

5. Odpovědnost – Reklamace
  Prodávající zaručuje, že zboží je v souladu se specifikací uvedenou v Potvrzení objednávky. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu veškeré potřebné informace pro zajištění: (a) adekvátního zpracování Potvrzení objednávky a (b) informace o zpracování a/nebo konečném užití zboží; a dále Kupující uznává, že povinnost řádného plnění Prodávajícího je splněna při splnění těchto specifikací v okamžiku dodání.

Technická doporučení poskytnutá Prodávajícím před a/nebo během používání zboží, ať poskytnutá ve formě ústní, písemné nebo formou zkoušky, jsou poskytována v dobré víře, avšak bez jakékoli záruky ze strany Prodávajícího. Doporučení Prodávajícího nezprošťují Kupujícího jeho povinnosti vyzkoušet zboží dodané Prodávajícím, co se týče jeho vhodnosti pro plánované zpracování a užití. Užití a zpracování zboží probíhá výhradně na riziko Kupujícího.

Vady nezjistitelné při dodání musí Kupující oznámit Prodávajícímu okamžitě po jejich zjištění, avšak ne později než 6 měsíců po okamžiku dodání, formou doporučeného dopisu s dodejkou (Kupující je povinen během této uvedené doby pečlivě zboží zkontrolovat).

Při reklamaci vad musí být předloženy podklady prokazující uplatněnou reklamaci.

Zboží se považuje za zboží prosté vad, pokud vada reklamovaná Kupujícím nepřesáhne výši jedno sto Euro za dodávku. V každém případě však Kupující (i) je povinen splnit svou povinnost k odvrácení nebo zmírnění škody, (ii) není oprávněn pozastavit platbu jakékoliv nezaplacené faktury. Uzná-li Prodávající zboží za vadné, pak je výlučně povinen na základě jím provedené volby: buď (i) toto zboží vyměnit nebo uhradit částku za něj zaplacenou, nebo (ii) pokud Kupující ještě nezaplatil cenu za zboží, pak může poskytnout slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Prodávající nenese odpovědnost za jakýkoliv ušlý zisk, vynaložené náklady na zpracování, výpadky výroby, ztrátu tržeb a/nebo jiné následné škody, přímé a nepřímé škody Kupujícího nebo třetích stran, popř. za nemajetkovou újmu. Prodávající ponese odpovědnost pouze za skutečné škody způsobené jeho hrubou nedbalostí nebo úmyslným porušením povinností a to pouze, pokud Kupující takovéto skutečnosti náležitě prokáže; a v každém případě odpovědnost Prodávajícího bude omezena 100 % fakturované hodnoty vadného nebo poškozeného zboží, resp. zboží, v souvislosti s jehož dodávkou (popř. nedodáním) daná škoda vznikla.

6. Výhrada vlastnictví
  Dodané zboží zůstává vlastnictvím Prodávajícího až do úplného splnění platebních závazků Kupujícího v souvislosti s dodávkou daného zboží.
Z toho důvodu:
(a) Jestliže zboží je při zpracování nebo opracování smícháno s věcmi a materiály Kupujícího, vzniká Prodávajícímu vlastnické právo k těmto veškerým novým věcem. Jestliže zboží je opracováno, zpracováno nebo smícháno s jinými materiály a věcmi jiných dodavatelů, vzniká Prodávajícímu spoluvlastnické právo k těmto novým věcem společně s těmito dodavateli. Spoluvlastnický podíl Prodávajícího se v tomto případě vypočte jako hodnota fakturovaného zboží Prodávajícího v poměru k hodnotě fakturované za veškeré věci a materiály, které byly k výrobě nových věcí použity.

(b) Pokud se Kupující neocitne v prodlení a za předpokladu, že si Kupující zachová vlastnická práva, je Kupující zcela oprávněn prodávat zboží v rámci běžné obchodní činnosti. Obdobně jsou posuzována použití zboží v rámci plnění smluvních závazků v oblasti poskytování služeb, smluv o dílo, o provedení prací nebo dodávkách materiálů.

(c) Pohledávky Kupujícího z prodeje zboží se postupují v okamžiku jejich vzniku z důvodů zajištění zcela na Prodávajícího. Kupující je oprávněný inkasovat pohledávky z takového prodeje, pokud Prodávající nezruší uvedené oprávnění k inkasu z důvodu pochybnosti o solventnosti Kupujícího a/nebo finanční bonity, nebo jestliže se Kupující ocitne v prodlení s jakoukoliv platbou.

V případě, že Prodávající zruší oprávnění k inkasu, je Kupující povinen: (i) informovat své zákazníky okamžitě o postoupení pohledávek na Prodávajícího a o tom, že Prodávající je vlastníkem zboží, a (ii) a musí dát Prodávajícímu veškeré informace a doklady potřebné ke vzniku a prokázání práv Prodávajícího ve vztahu k třetím osobám. Kupující je povinen ihned informovat Prodávajícího o obstavení zboží a/nebo o všech dalších aktech, dotýkajících se nepříznivě zboží převzatého třetími stranami. Jestliže hodnota zajišťovacích práv získaných Kupujícím ve prospěch Prodávajícího bude celkem více než 20% z celkové fakturované výše smluvních závazků Kupujícího, je Prodávající povinen na základě požadavku ze strany Kupujícího zboží podle volby Prodávajícího uvolnit.

(d) Kupující nese výhradní odpovědnost a veškerá nebezpečí škody a náklady spojené s nakládkou a vykládkou zboží, jeho přepravou, se správnou manipulací a vhodným skladováním zboží a/nebo nových věcí popsaných v čl. 6 a) výše.

Navíc se Kupující zavazuje: (i) uzavřít pojištění škody na zboží a obecné odpovědnosti za škody, a to na své vlastní náklady včetně zajištění pojistného krytí při zničení a/nebo krádeži všeho zboží nebo jeho části a/anebo nového zboží, a to minimálně do doby úhrady kupní ceny za dané zboží, a (ii) předložit Prodávajícímu na první požádání důkaz potvrzující jak toto pojistné krytí, tak úhradu pojistného.

7. Balení
  Nebylo-li stanoveno jinak, Kupující nese odpovědnost za poskytnutí obalového materiálu potřebného k přepravě i ochranných prostředků, za připevnění zboží a jeho zabezpečení při přepravě.

Jestliže Kupující nesplní uvedenou mu uloženou povinnost, a následkem toho se Prodávající stane odpovědným za jakékoliv nebezpečí škody na zboží, Kupující zprostí Prodávajícího této odpovědnosti. Kupující nemůže přenést na Prodávajícího žádné výlohy za zničení, recyklaci nebo skladování zboží.

Značení, pokud se požaduje, musí být provedeno podle norem přijatých a zavedených Prodávajícím, ledaže Kupující stanoví jiné požadavky, které Prodávající akceptoval.

8. Vyšší moc
  V souvislosti s výrobou, přepravou a dodáním zboží podle těchto podmínek nenese Prodávající žádnou odpovědnost za prodlení / nebo snížení plnění, ke kterému došlo zcela nebo částečně v důsledku války (ať už vyhlášené nebo nevyhlášené), stávky, pracovních konfliktů, havárií, požárů, povodní, vyšší moci, zpoždění přepravy, nedostatku materiálu, poruch zařízení, podmínek ocelárny a válcovacích tratí, právních předpisů, nařízení, příkazů nebo nařízení jakékoliv státního orgánu nebo jiných případů mimo přiměřenou kontrolu Prodávajícího, nebo pokud plnění Prodávajícího nebylo možné z důvodu výskytu nepředvídatelné události, jejíž nevyskytnutí se bylo základním předpokladem vystavení potvrzení objednávky a jejíž výskyt činí plnění Prodávajícím neproveditelným.

V každém z těchto případů je Prodávající oprávněný v přiměřeně prodloužené lhůtě plnit své závazky a rozdělit v souladu se zásadou spravedlivého přístupu plnění mezi své zákazníky.

Toto ustanovení se uplatní obdobně též v případě Kupujícího. Výskyt některé z událostí vyšší moci musí být druhé smluvní straně písemně oznámen do 3 dnů od výskytu takovéto události.

9. Důvěrnost
  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, zejména informacích důvěrné povahy (zejména ceny), které se dozvěděl v průběhu spolupráce, jejichž zpřístupnění třetí osobě by mohlo Prodávajícímu způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení závazku podléhajícího těmto VPP, a to po celou dobu, kdy by porušení mlčenlivosti mohlo Prodávajícímu způsobit škodu.

10. Jazyk, místo konání soudního řízení a rozhodné právo
  Tyto VPP jsou k dispozici v angličtině a češtině.

Kopii textu v některém z těchto jazyků si můžete vyžádat nebo získat na webových stránkách Prodávajícího.

V případě sporu je rozhodující česká verze.
Tyto VPP se řídí ustanoveními právního řádu České republiky a v souladu s nimi se i vykládají. Všechny spory vzniklé v rámci těchto VPP a Potvrzení objednávky budou řešeny výhradně soudy s místní příslušností podle sídla Prodávajícího. Prodávající si však vyhrazuje právo předložit jakýkoliv spor k soudu s místní příslušnosti dle sídla Kupujícího. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je výslovně a zcela vyloučena.


General Conditions of Sale


1. SCOPE – COMPLETE AGREEMENT
  These general conditions of sale (hereinafter referred to as “GCS”) shall apply to all products, accessories or services (“Goods”) that are sold by the seller (“Seller”) to the customer (“Customer”). GCS, together with Seller’s specific conditions contained in its attached order confirmation or contract of sale (“Order Confirmation”) and only such other documents, as are specifically incorporated herein by reference, constitute the entire agreement between Customer and Seller, and supersede, in their entirety, any other conflicting terms and conditions proposed by Customer and any oral or written communications that are not expressly incorporated herein.

Agreements entered into between Seller or their agents and third parties shall only become valid upon Seller’s express written confirmation.

In the absence of a clause to the contrary, documentation, catalogues and estimates are sent for information purposes only, and Seller’s offers are not binding without Order Confirmation. No additions to or variations from the terms hereof, whether set forth in Customer's purchase order or in any other documents, including shipping documents, shall be binding upon Seller unless expressly agreed in writing by Seller. Customer's signature and return of Order Confirmation or, in the alternative, Customer's failure to reject it within three days from receipt thereof shall constitute Customer's acceptance of the contractual terms defined herein.

Seller’s failure to exercise any right shall not be deemed to be a waiver of such right. In the event of a sale concluded via an electronic market place, Order Confirmation will include all of the specific elements constituting the Customer’s purchase as expressly confirmed by Seller.

If any of GCS or part thereof shall be determined to be void, unenforceable or illegal in whole or contained in part, such determination shall not affect the validity of the other terms and conditions herein.

In case of conflict between the provisions in the Order Confirmation and the wording of the present GCS the provisions in the Order Confirmation shall prevail.

2. PRICES – PAYMENT
  All prices are calculated on the basis of Goods as measured and weighed at the departure point. Except as may be otherwise expressly provided in Order Confirmation, prices are net cash, and Customer shall pay all taxes and charges for transportation, insurance, shipping, storage, handling, demurrage and similar items. Any increase in any such charges that becomes effective after the date of Order Confirmation shall be borne by Customer. Invoice payment shall be made net cash, without any deductions, within 30 days from the day of Delivery, unless the due date of the invoice payment is a bank holiday in the country of the receiving bank, in that case the invoice payment shall be made the last working day preceding the due date of the invoice payment. If Customer is subject to bankruptcy or insolvency proceedings, then Seller shall not be bound by the period of payment stated above: payment shall be made in cash either prior to the dispatch of Goods or prior to their manufacture.

If Customer fails to pay on the due date, then Customer shall be obligated to pay, ipso jure and without prior notification, (i) interest for late payment according to the Belgian Act of 2 August 2002 on combating late payment in commercial transactions, unless otherwise agreed, and (ii) a fixed compensation amounting to 10% of the invoice amount as a damage provision without prejudice to any other rights of Seller caused by said payment failure. Any delay in the payment or in the execution of any obligation entered into by Customer or where Seller has a doubt as to Customer’s solvency or credit worthiness and Customer is not prepared to effect advance cash payment or provide Seller with security as requested, then Seller shall have the right to cancel the contract or retain that portion of the contract which it has not yet performed without Customer’s consent; it shall also result in all sums due which are to be paid by Customer, even those which have not yet matured, becoming immediately payable without notification on the part of Seller.

Seller reserves the right to compensate Customer’s debts and/or to use payments for the settlement of the invoices which have been outstanding longer than 30 days plus any interest on arrears and costs accrued thereon, in the following order: costs, interest, invoice amounts. Customer shall not be entitled either to withhold payments or to proceed to any compensation even in such circumstances in case of dispute. In any event, in the event of payment delay, Customer shall not be entitled to take any steps (neither sale, nor processing) which may affect Goods.

All bank fees, save the Seller’s bank fees, shall be borne by the Customer.

3. TRANSFER OF RISK – DELIVERY – SHIPMENT – VAT
3.01 Except as may be otherwise specified in writing, the transfer of risk shall take place at Seller's plant before loading and in case of the use of Incoterms, risk shall pass in accordance with the applicable term - latest version of the Incoterms issued by the ICC - (Delivery). Should Customer fail to take delivery of Goods, Seller may store them at Customer's risk and expense and following a notification of their availability, invoice them as having been delivered. In any event, Seller remains entitled, without any special notice, to resell them and to claim applicable damages.
3.02 Unless otherwise specified in Order Confirmation, Goods are sold delivered to their destination, and Seller shall determine the route and means of transportation, as well as the selection of forwarding agents and carriers. Customer shall be responsible to supply to Seller, sufficiently in advance in order to permit Seller to make the necessary shipping arrangements, all appropriate information including (a) marking and shipping instructions, (b) import certificates, documents required to obtain necessary government licenses and any other documents prior to their shipment, and (c) Customer's confirmation that it has caused the opening or establishment of a letter of credit if required. If any such instructions, documents or confirmations are not so received or would (in Seller's sole judgment) require unreasonable expense or delay on its part, then Seller may, at its sole discretion and without prejudice as to any other remedies, delay the time of shipment and/or cancel said contract.
3.03 Unless otherwise expressly agreed, delivery times shall not be regarded as binding and delays in delivery shall not entitle Customer to claim any damages resulting there from.

Delays in delivery shall only entitle Customer to cancel Goods not yet in the process of manufacture and only after having granted Seller a reasonable grace period in order to remedy said delay and only after having sent Seller a formal notice of default. Without prejudice to the provisions contained in Article 5 below, binding times for delivery shall only entitle Customer to damages insofar as Seller has been fully informed in writing at the conclusion of the contract of the possible loss and damage consequent to delayed delivery and of a specific valuation of the different elements thereof.

In any event, in case of production delays, Seller is entitled not to supply the whole quantity that Customer has ordered in one delivery, but can deliver by several subsequent partial deliveries. The delivery shall be deemed fulfilled when the Goods are delivered with a tolerance of ± 5 % on weight.
3.4 In the event that the supply of Goods is entitled to VAT exemption due to intra-community sales or the export destination of Goods delivered, and Customer takes Delivery at his own risk and own expense for the whole or for a part of the carriage or transport (delivery terms EXW, FOB, FCA, etc.), Seller shall only be bound to apply for a VAT exemption if Customer provides it with substantial proof (transport document: CMR, bill of lading, CIM, export declaration, etc.) of carriage or transport to the country of destination.

(a) On simple Seller’s request, the Customer shall send to the Seller within 10 working days from the receipt of the Seller’s request the following:

- the copy of invoice for the delivered goods with the date and legible signature (name and surname) confirming the receipt of the goods delivered to the address given on the invoice in the assortment and quantity defined in the delivery specification and as referred to on the invoice,

- the copy of delivery note or transport document on which the confirmation of delivery of goods is placed.

(b) In case when the time limit (which is defined in point a) is not respected, the Seller has the right to charge the Customer with fines of one hundred Euro for each day of delay. The fine however, cannot exceed the VAT amount due on the delivery value, expressed in Euro.

(c) The Customer is obliged to inform the Seller immediately (within 1 to 3 days) about:

- Change of the Customer’s VAT identification number for intra-community transactions,

- Change of Customer’s company’s name and address.

4. CONFORMITY – INSPECTION
  All deliveries are subject to the normally accepted tolerances as to dimensions and weight. Upon Delivery Customer shall carry out an inspection of Goods to check weight, length and width as stated in Order Confirmation and any apparent defects and damage to Goods (surface faults, package faults, etc) shall then be noted. Goods shall be considered automatically accepted upon delivery to Customer, if Customer fails to make any comments in writing in respect thereof not later than 3 days after their delivery and before Goods undergo any further processing. No claim shall be accepted by Seller in respect of any defect, deficiency and/or failure of Goods to meet the specific terms of the order which a reasonable inspection should have revealed but for which said inspection was not made.

5. LIABILITY – CLAIMS
  Seller guarantees that Goods are in conformity with the specifications contained in Order Confirmation. Customer shall have communicated to Seller all necessary information to ensure (a) the adequate elaboration of these specifications and (b) relative to the transformation and/or the final use of Goods and recognizes that the Seller’s obligation of conformity is fully satisfied when these specifications have been met at the time of Delivery.

Any technical advice provided by Seller, before and/or during the use of Goods, whether provided verbally or in writing or by way of trials is given in good faith but without any warranty on the part of Seller. Seller’s advice shall not release Customer from his obligation to test Goods supplied by Seller as to their suitability for the intended processes and uses. The use and processing of Goods are undertaken solely at Customer’s risk.

Undetectable defects at delivery must be notified to Seller immediately upon discovery, by registered letter return receipt requested, but, in any event, no later than 6 months after Delivery (Customer having the obligation to inspect Goods thoroughly during the above mentioned period).

The notification of defects and faults has to be supported with documents proving the claim justification.

Goods shall not be considered by Seller as defective when the defect claimed by Customer does not exceed a value of one hundred Euro per Seller’s delivery reference.

In any event, Customer (i) must fulfill its obligation of mitigation of damages (ii) is not entitled to delay the payment of any outstanding invoices. If Goods are considered by Seller as defective, then Seller is exclusively obliged, at its sole discretion, either (i) to replace or reimburse such Goods, or (ii) if the price has not already been paid by Customer, to reduce such price or to cancel the said contract. Seller shall not be liable for any loss of processing expenses, loss of production, loss of revenue and/or any other consequential or special loss or damage directly or indirectly sustained by Customer or by any other person whatsoever. Seller can only be held liable for damages caused by its gross negligence or willful misconduct duly proved by Customer, and Seller’s liability will in any event be limited to 100 % of the invoiced value of the defective or damaged Goods.

6. RETENTION OF TITLE
  Supplied Goods shall remain Seller’s property until fulfillment by Customer of its payment obligations as described above.

As such:

(a) If Goods are processed combined, and/or mixed by Customer with other goods belonging to him, then Seller has the entire ownership on the new goods. If Goods are processed, combined, and/or mixed by Customer with other goods belonging to other suppliers, then Seller has a joint ownership right in the whole value of the new goods with such suppliers. In such case, Seller’s ownership shall be calculated on the basis of the ratio of the invoiced value of the Goods to the invoiced value of all goods, which were used for manufacturing the new goods.

(b) As long as Customer is not in default and provided that it reserves its property rights, Customer is exclusively entitled to resell Goods in the ordinary course of business. Use of Goods for executing service contracts and contracts for work, labour and material is herein regarded as a resale.

(c) Customer’s receivables arising out of the resale of Goods are already assigned, for security purposes, exclusively to Seller. Customer is entitled to collect the receivables from reselling, unless Seller withdraws the direct debit authorization in case of any doubt about Customer’s solvency and/or financial credibility or if Customer is in arrears on any of its payments. In the event Seller withdraws the direct debit authorization, Customer is obliged (i) to inform its clients immediately about the assignment to Seller and that Seller is the owner of Goods, (ii) and to give Seller all information and documents necessary in order to establish and confirm Seller’s rights with respect to third parties. Customer shall be obligated to inform Seller without delay about any garnishment and/or any other actions adversely affecting the Goods undertaken by third parties. If the value of the existing security interests obtained by Customer for the benefit of Seller exceeds in total more than 20 % the total invoiced amount of the contractual debt of Customer, Seller is obliged, upon Customer’s request, to release Goods selected by Seller.

(d) Customer shall have the sole liability for, and shall bear all risks and costs associated with the unloading, correct handling and suitable storage of Goods and/or the new goods as described in Article 6 a) above. Moreover, Customer undertakes (i) to take a general liability all risks insurance policy, at its own cost, including coverage as to the deterioration and/or theft of all or a part of Goods and/or of the new goods and (ii) provide to Seller, at its first request, a certificate confirming both such insurance coverage and the payment of the insurance premium related thereto.

7. PACKAGING
  Unless otherwise stated, Customer shall be responsible for providing the packaging materials and of the means of protection, fastening and securing used during transport of Goods.

If Customer fails to comply with this obligation and as a result of said failure Seller becomes liable for any danger there, Customer shall hold Seller harmless from liability for any such danger. Customer will not be able to pass on to Seller the costs of its destruction, recycling or storage.

Notwithstanding the foregoing paragraph, whenever plastic supports are used for the securing of steel coils, those plastic supports remain Seller’s property and Customer is obligated to return them at its own expense to Seller.

The marking, if required, shall be made in accordance with the norms adopted by the Seller, unless other requirements from the Customer agreed by Seller.

8. SPECIFIC CONDITIONS
  8.01 Permitted deviation for the weight specified per coil

(a) Seller is not bound to supply the exact organic coated coil weight specified in the Order Confirmation.

Organic coated coil weight may be between 60 and 100% of the weight specified in the Order Confirmation.

20% of the tonnage of the quantity ordered as organic coated coils may be supplied as lightweight coils; lightweight coils within organic coated coils may weigh between 20 and 60% of the weight specified in the Order Confirmation.

(b) For coils other than organic coated coils Seller is not bound to supply the exact weight specified in the Order Confirmation.

Weight of coils other than organic coated coils may be between 75 and 100% of the weight specified in the Order Confirmation.

20% of the tonnage of the quantity ordered as coils other than organic coated coils may be supplied as lightweight coils; lightweight coils other than organic coated lightweight coils may weigh between 25 and 75% of the weight specified in the Order Confirmation.

8.02 Order Item definition

An Order Item is defined as a quantity of Goods specified in the Customer’s order for which the Goods’ specifications, the delivery date requested by Customer and the destination ordered by Customer where the Goods are to be delivered, are common to all Goods of the Order Item.

The weight of the Order Item shall be expressed as a multiple of the weight of a single coil.

8.03 Percentage of defects per Order Item for organic coated coils

For deliveries of organic coated coils, the proportion of defects for which no claim will be accepted by Seller may reach an average of 2% per Order Item.

Within one Order Item the proportion of defects for which no claim will be accepted by Seller may be higher per individual coil if other coils in the Order Item have a lower proportion of defects.

9. FORCE MAJEURE
  Seller's manufacture, shipment and delivery of Goods hereunder shall be subject to, and Seller shall not be liable for, any delay in or impairment or performance resulting in whole or in part from any war (whether or not declared), strike, labour conflict, accident, fire, flood, Acts of God, delay in transportation, shortage of materials, equipment breakdowns, mill conditions, laws, regulations, orders or acts of any governmental agency or body, or any cause beyond the reasonable control of Seller, or rendering performance by Seller impracticable due to the occurrence of a contingency the non-occurrence of which was a basic assumption on which this Order Confirmation was issued.

In any such event, Seller shall be entitled to such additional time to perform as may be reasonably necessary, and shall have the right to apportion its production among its customers in such manner as it may deem equitable.

This provision shall apply, mutatis mutandis, to Customer. The occurrence of any such event of force majeure shall be notified in writing to the other party within 3 days of the occurrence of any such event.

10. LANGUAGE, JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
  These GCS exist in English language. A copy of the text can be obtained upon simple request or can be consulted on the Seller´s website.

These GCS shall be governed and interpreted according to the provisions of Belgian Law. Any disputes arising under these GCS shall be submitted exclusively to the courts of Brussels.

However, Seller reserves the exclusive right to bring any dispute involving Customer before the Courts of Customer’s jurisdiction of incorporation. Any retention of title disputes shall be governed by the law of the Customer's jurisdiction of incorporation.


 
 Nikdo není přihlášen  
E-mail: hutniprodejna.ostrava@libertysteelgroup.com